Služby

Nabízím profesionální psychoterapeutickou poradenskou péči v bezpečném prostředí a s citlivým přístupem při hledání cest z vašeho duševního i tělesného trápení ke spokojenějšímu a tvořivějšímu životu a vztahům

Kdy může psychoterapeut pomoci

Nejčastější potíže, kdy může psychoterapeut pomoci jsou:

 • úzkost, strach, deprese, stud…
 • nedůvěra v sebe i ve svět kolem…
 • psychosomatické potíže (bolesti žaludku, hlavy, končetin…)
 • životní traumata a jeho následky (šikana, týrání, zneužívání…)
 • partnerské a mezilidské vztahy (komunikace, konflikty, nepochopení…)
 • životní a vývojové krize (rozchod, úmrtí blízkých, změna zdravotního stavu…)
 • existenciální otázky (ztráta smyslu, radosti…)
 • chronická únava (nedostatek vitality, syndrom vyhoření…)
 • a další psychické a vztahové problémy…

Psychoterapie

Podpůrná psychoterapie se zaměřuje na emoční a psychickou stabilizaci klienta. Záměrem spolupráce bývá zejména sdílení situací, které jsou pro klienta neřešitelné, zatěžující a emočně vyčerpávající. Klient si může od svých starostí ulevit, sdílet je s terapeutem a dostává podporu pro své vyjádření. Podpůrná psychoterapie často vede klienta k ujasnění si své situace, svých zdrojů a možností a může se prolínat s poradenskou rovinou pomoci. Podobně jako poradenství obvykle netrvá déle než několik setkání.

Dlouhodobá psychoterapie je úroveň pomoci, při které terapeut pomáhá klientovi orientovat se hlouběji v sobě samém. Záměrem je hledání a zvědomování souvislostí současných obtíží klienta s jeho životními zkušenostmi z minulosti, často z dětských let. Terapeut klientovi pomáhá znovu otevřít problematické momenty z jeho minulosti, pomáhá mu uvědomit si a bezpečně prožít zasuté, problematické emoce a uvolnit tak více sil pro současný život.

Poradenství

Poradenství je zpravidla o krátkodobější kontakt poradce s klientem než v psychoterapii. Zaměřuje se spíše na řešení aktuální situace než na hlubší změny osobnosti. Poradce pomůže lidem porozumět, jak jejich chování ovlivňuje ostatní a pomůže najít možnosti, jak by rodina mohla své problémy řešit jiným způsobem než doposud.

Psychoterapie dětí a adolescentů

Práce s dítětem, které může mít stejné starosti a trápení jako dospělý je poněkud jiná. U menších – školních dětí jde o navázání nového kontaktu. To bývá velmi těžké. Získat si důvěru jak dítěte, tak rodiče je velmi složité. Vlastně jde o terapii nejméně dvou osob. Dítěte a rodiče, někdy obou rodičů. Často se objeví narušení celého rodinného systému. Někdy je možné pracovat s rodičem a ten je veden, jak pracovat s dítěte.

Otázky se mohou týkat školy, kamarádů, rodičů, rodiny.

Pokud je individuální psychoterapie u dítěte to jediné vhodné řešení, je dobré ujistit se, že dítě je natolik zralé, aby psychoterapii zvládlo, že zvládne pobyt v cizím prostředí a bude ochotné hovořit s "cizím člověkem".

Při práci s dětmi využívám častěji různé projektivní techniky, příběh, malbu, kreslení,rozhovor v rámci hry, pohádky. Tyto techniky mi pomohou lépe nahlédnout do jejich vnitřního světa.

U adolescentů je individuální psychoterapie indikována častěji. Málo kdy je adolescent ochoten otevřít se hned zpočátku před svými rodiči. K práci s rodinou pak přistupuji, až když je nějaká "individuální" práce za námi.

Krizová intervence

Krizová intervence je postup vhodný u lidí, kteří se potýkají s náročnou životní situací.

Klientovi pomáhám vyrovnat se s krizí, by měl nejdříve zhodnotit následující aspekty krize:

 • co a kdy krizi vyvolalo
 • klientovi současné vztahy k lidem
 • klientův současný psychický stav (včetně sebehodnocení)
 • klientovu ochotu k přijetí pomoci
 • podobnost současné krize s minulými zážitky
 • způsob klientovi současné adaptace na krizi (včetně zisků, které mohou být neuvědomělé)
 • úroveň klientovy adaptace před vznikem krize

Žádoucím výsledkem krizové intervence je posílení klientovy schopnosti řešit náročnou situaci, a to buď na základě strategií dříve vyzkoušených, nebo na základě postupů nově vytvořených. Spolu s tím by se mělo zlepšit i klientovo sebehodnocení, mělo by dojít i ke zmírnění nepříjemného emočního doprovodu krize (stavů úzkosti, deprese, agresivity)

Podmínky psychoterapeutické péče

Domlouvání a rušení termínu schůzky

Na první setkání se klient objednává předem telefonicky nebo emailem, doporučení lékaře není třeba. Domluvený termín pro první a stejně tak později i pro všechny další konzultace považujeme za závazný a je domlouván na přesný čas. Termín je možné změnit dopředu, nejlépe telefonicky.

Úhrada služeb

Výše ceny je 800 Kč/h. Tato cena platí po celou dobu další spolupráce.
Platba na účet po setkání, možno platit i hotově na místě.

Ceny platné od 1. 9. 2021.

Telefonické konzultace

Nabízím možnost telefonických konzultací, cena dle délky hovoru od 150 Kč do 500 Kč

Smluvní vztah

Nabízené služby péče o klienta jsou právně zakotveny v občanském zákoníku jako smlouva o péči o zdraví, která upravuje vztah s klientem jako občanskoprávní smluvní vztah (dle § 2636 a dále – Péče o zdraví). Tato smlouva je mezi pracovníkem a klientem uzavírána obvykle ústně na počátku spolupráce.

Hranice profesního vztahu

Vztah mezi terapeutem a klientem je jasně vymezen prostorem, časem a účelem. Terapeut a klient se schází v předem dohodnutém prostoru. Mimo tento bezpečný prostor se nesetkávají. Konzultace probíhají v předem určený den a hodinu (to např. vylučuje konzultace po telefonu). Vztah mezi terapeutem a klientem je dán účelem setkávání (poradenství, terapie). Nejedná se o vztah kamarádský, partnerský (milenecký), a už vůbec ne vztah sexuální. Tyto hranice zůstávají zachovány i po ukončení terapie.

V terapeutickém vztahu je dovoleno verbálně vyjadřovat svoje emoce, a to včetně nespokojenosti a vzteku – to vše může být součástí terapeutického procesu. Projevy fyzického násilí jsou však oboustranně zakázány.

Pravidlo důvěrnosti a mlčenlivosti

Všechny informace, které od Vás získáme, považujeme za důvěrné. V praxi to znamená, že nikomu nesdělujeme žádné informace o Vás ani o průběhu terapie. Toto pravidlo platí i po ukončení terapeutického vztahu. Aby byla zajištěna odbornost, vyhrazuji si právo konzultovat průběh terapie s kolegy na intervizním nebo na supervizním setkání, přičemž i zde plně respektuji a zachovávám pravidlo anonymity. Vyjímkou jsou samozřejmě hodnověrně získané informace o okolnostech, které naplňují zákonem danou ohlašovací povinnost u vybraných trestných činů plánovaných nebo již vykonaných.

Profesionalita

Držím se etického kodexu, podstupujeme průběžnou a pravidelnou supervizi a intervizi své terapeutické práce, odborně se vzděláváme v našem oboru a pracujeme na svém osobním růstu.

Jak obvykle probíhá první sezení s psychoterapeutem

Na prvním sezení nechávám prostor především klientovi, aby mi umožnil pochopit, s čím přichází, co ho trápí a co potřebuje od nás. Probírám také jeho představu o naší spolupráci a sděluji možnosti toho, co mu můžu nabídnout. Kromě mapování problému bývá také někdy již na prvním sezení čas zůstat u některých témat déle a podívat se na ně trochu hlouběji, aby klient mohl okusit, jak terapeutická práce může vypadat a zda je to to, co hledá a chtěl by rozvíjet. Přístup volím vždy podle individuálních potřeb klienta. Pokud se dohodneme na spolupráci, sdělím základní pravidla a domluvím si několik termínů dopředu.

Prvnímu setkání, vstupní rozhovor a trvá 45 – 60 minut. Získám celkový přehled o vašem životě. Cílem tohoto vstupního rozhovoru je nejen zmapování vaší situace, vymezení problému, ale i stanovení konkrétního cíle spolupráce. Máte samozřejmě právo se podrobně vyptat na vše, co potřebujete vědět, aby váš vstup do poradny nebyl spojen s nejasnostmi.

S klienty pracuji v různé délce v souladu s tím, jak se vzájemně dohodneme a dokud je spolupráce pro klienta prospěšná. Práce s jedinci může trvat krátkodobě po několik sezení vhodných pro ujasnění si své situace se zaměřením na konkrétní problém, přes střednědobou práci v dimenzi měsíců pro získání hlubšího pohledu do svého fungování až po dlouhodobou práci v řádu let, která přináší také hlubší osobnostní změny. Obvyklá frekvence setkání bývá 1x za 1-2 týdny.

Kontakt

Mgr. Martina Buchalová Horská

Vokov 47, Pelhřimov tel: +420 723 713 052 e-mail: info@psychoterapie-pe.cz Je nutné se objednat telefonicky či e-mailem